• کسب مقام سوم مسابقات رباتيك كشوري IT CUP 2010 در سال 89 توسط وحید سهیلی آرا

 

  • کسب مقام اول مسابقات رباتيك آزاد كردستان در سال 89 توسط وحید سهیلی آرا و آزاده نوری